دیدگاه افغانستان در مورد صلح: گفتگویی با رئیس جمهور غنی

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در گفتگویی با شورای اتلانتیک در مورد صلح، ثبات و رفاه افغانستان صحبت کرد.

تمرير للأعلى