For an English version, please click here

خبرگزاری پژواک به تاریخ 21 سرطان 1399 گزارشی را در مورد اعمار دیوار فروریخته سفارت افغانستان در شهر واشنگتن دی سی به نشر رسانید. گزارش یاد شده متاسفانه بدون رعایت معیار های مسلکی خبرنگاری و در تناقض با اسنادی که آن خبرگزاری به آن دست یافته و گزارش خود را بر اساس آن نوشته است، می باشد. خبرگزاری پژواک اسناد دست داشته خویش و همچنان پاسخ های این سفارت به پرسش های آن خبرگزاری را نادیده گرفته و یا تحریف نموده و اصول خبرنگاری را نقض نموده است که در زیر به آن ها اشاره می شود.

1. قرارداد در مورد ساخت یک دیوار نبوده، بلکه شامل سه دیوار که ساختمان های مجاور بر آن ها متکی می باشد و همچنین بخش های تخریب شده ساختمان سفارت و خانه همسایه می باشد.

2. اعمار دیوار و دیگر بخش های تخریب شده به مبلغ 88000 دالر امریکایی ممکن نبوده، شرکت GJ نیز چنین آفری ارائه نکرده بود. آفرهای شرکت GJ، طوری که در متن یکی از آفرهای آن شرکت که توسط خبرگزاری پژواک به نشر رسیده است، تنها شامل پاک کاری آوار به جامانده از فروریختن دیوار شرقی و استناد سازی موقت برای جلوگیری از تخریب بیشتر آن بود.

3. ا ین سفارت پیش از شروع کار اعمار دیوار، چند بار از شاروالی واشنگتن دی سی اخطاریه در یافت کرد که در صورت عدم ترمیم فوری دیوار، امر به تخلیه سفارت داده خواهد شد.

4. خانم رویا رحمانی، سفیر افغانستان در امریکا، در انتخاب قراردادی ها هیچ گونه نقشی نداشته، بلکه سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی تنها پروژه را اعلان و آفرها را جمع آوری نموده و غرض تصمیم گیری به کابل فرستاده است. برخلاف ادعای خبرگزاری پژواک، در نامه 912 این سفارت که آن خبرگزاری به آن استناد کرده است، خانم رحمانی به وزارت امور خارجه خبر داده است که قرارداد با شرکت کدکان را به اساس فیصله شماره 3457 مؤرخ 6/11/1398 کمیتۀ ملی تدارکات و حکم مؤرخ 21/7/1398 مقام وزارت امور خارجه امضا نموده است.

5 .پول اعمار دیوار، برخلاف ادعای خبرگزاری پژواک، به شخص ثالث پرداخته نشده است. سفارت تمامی اسناد پرداختی به شمول کاپی چک ها که ثابت می سازد که پول به صورت مستقیم به شرکت های طرف قرارداد در اعمار دیوار پرداخته شده است را در اختیار دارد.

6 .مسئولیت اعمار دیوار از برکت الله رحمتی گرفته نشده و به شخص دیگری برای تبانی و سوء استفاده از اعمار دیوار داده نشده است. آقای رحمتی در تمامی مراحل قراردادها، به شمول تأییدی قرار داد کدکان توسط کمیته ملی تدارکات و امضای قرارداد با آن شرکت، مسئولیت پیشبرد امور ترمیم دیوار سفارت را به عهده داشت. ایشان بعد از اینکه کار عملی اعمار دیوار آغاز گردید، به هدایت مقام وزارت امور خارجه به کابل خواسته شد. دلیل فراخوانده شدن ایشان به کابل، تعیین شدن شان در یک بست دیگر در وزارت امور خارجه بود که هیچ ارتباطی به قضیه دیوارسفارت نداشت.

7 .سفارت افغانستان در شهر واشنگتن دی سی تمامی اسناد مربوط به اعمار دیوار سفارت را در اختیار داشته و حاضر است تا جهت روشن شدن قضیه برای مردم افغانستان، اسناد یاد شده را در اختیار یک هیئت با صلاحیت ارزیابی و تفتیش بسپارد تا واقعیت مسئله برای همگان روشن شود.

قابل ذکر است که این سفارت، پیش از نشر گزارش خبرگزاری پژواک، دوبار به پرسش های آن خبرگزاری پاسخ داد، اما آن خبرگزاری پاسخ های داده شده را نادیده گرفته و در مواردی آن ها را تحریف نموده است. پاسخ های یادشده و نامه شماره 912 این سفارت که آن خبرگزاری به صورت نادرست به آن استناد کرده است، برای معلومات بیشتر در لینک های زیر قابل دسترس می باشند.

 

7/12/20 Official Statement

برای معلومات بیشتر، اسناد مرتبط را در لینک های زیر می‌ توانید ببینید

Pazhwak Ques1

Pazhwak Ques2

Letter 912

Contracts

Scroll to top